ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XL/270/2018

Szczegóły informacji

XL/270/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XL

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-06-27

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póź.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2018r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2018r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2018r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika  nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
      -  dochody                                 - 21.536.132,34 zł
      w tym: dochody bieżące           - 20.424.352,34 zł
                 dochody majątkowe       -    1.111.780,00 zł
 
   - wydatki                                     -  22.186.132,34 zł
      w tym : wydatki bieżące          -  20.195.902,34 zł
               wydatki majątkowe         -    1.990.230,00 zł
      Deficyt  budżetu gminy w wysokości 650.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu .
 
§ 3
Paragraf § 3.1. otrzymuje brzmienie :
  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 650.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  z :
    1. kredytów w kwocie 650.000,00 zł.
§ 4
Paragraf § 4.2. otrzymuje brzmienie :
2.Przychody budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Paragraf § 5 otrzymuje brzmienie :
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
  1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  –       500.000,00 zł;
  2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie    -      650.000,00 zł;
  3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
      emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
      kredytów i pożyczek   -    350.000,00 zł.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XL/270/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
80101 - zmiana planowanych dochodów w rozdziale związana jest z weryfikacją planu dochodów na 2018 r.
80153 wprowadzenie planowanych dochodów w rozdziale związane jest ze przyznaniem kwoty planowanej dotacji na 2018 r. z budżetu państwa w tym rozdziale, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana  nastąpiła na podstawie pism znak FK.3111.2.149.2018 z dnia 15-06-2018r. Oraz FK.3111.2.110.2018 z dnia 21-05-2018 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
85503 - zmiana planowanych dochodów w rozdziale związana jest ze zmianą ustalonej kwoty planowanej dotacji na 2018r. z budżetu państwa w tym rozdziale, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.147.2018 z dnia 14-06-2018r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych                            z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :
 
01010 - Zmniejszenie wydatków nastąpiło w wyniku weryfikacji planu po realizacji zadania pn. ”Budowa wodociągu w Borowskim Lesie”.
60016 - zmiana planowanych wydatków w rozdziale związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. ”Zagospodarowanie części nabrzeża j. Lampackiego, ul. Zamkowa w Sorkwitach, gdyż w wyniku dwukrotnie ogłaszanego przetargu ,najniższa oferta jest o 107.000,00 zł wyższa od środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Sorkwity. Źródłem finansowania będzie przychód z kredytu bankowego .
80101,80110,80153 Zwiększenie dochodów o kwotę 46.005,39 zł, stanowi wartość dotacji na 2018r. z budżetu państwa w tym rozdziale, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pism znak FK.3111.2.149.2018 z dnia 15-06-2018 r. oraz FK.3111.2.110.2018 z dnia 21-05-2018r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Pozostała zmiana planowanych wydatków w rozdziale związana jest z weryfikacją planu wydatków na 2018 r.
85503 - zmiana planowanych dochodów w rozdziale związana jest ze zmianą ustalonej kwoty planowanej dotacji na 2018r. z budżetu państwa w tym rozdziale , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.147.2018 z dnia 14-06-2018r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
90002 - zmiana planowanych wydatków w rozdziale związana jest z weryfikacją planu wydatków na 2018 r.
 
 
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 11:26:52
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 11:26:57
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-03 11:33:37
Artykuł był wyświetlony: 95 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu