w sprawie: zmiany budżetu Gminy... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXV/231/2018

Szczegóły informacji

XXXV/231/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-26

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz.1875 z póź. zm.) oraz art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z póź.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
 
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2018r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2018 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w  2018 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. otrzymuje  brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
 
  § 2
 
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
      -  dochody                                 - 20.570.000,00 zł
      w tym: dochody bieżące             - 19.608.220,00 zł
                 dochody majątkowe         -      961.780,00 zł
 
   - wydatki                                     -  21.120.000,00 zł
      w tym: wydatki bieżące             - 19.370.476,00 zł
               wydatki majątkowe           -   1.749.524,00 zł
 
      Deficyt  budżetu gminy w wysokości 550.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu .
 
 
 
   § 3
 
W uchwale Nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 22 grudnia  2018r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2018 r.  wprowadza się następujące zmiany:
Paragraf § 2.ust.3. otrzymuje brzmienie:
  1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 676.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXV/231/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
 
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
75023,75085 - zmiana  wydatków w rozdziale nastąpiła na skutek przeniesienia kwoty 10.000,00 zł do działu 92678 - Usuwanie klęsk żywiołowych, kwota 5.000,00 zł została przeniesiona z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych  do paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe,  ze względu na to, iż audyt Spółki ZGK w Warpunach wykonany zostanie na umowę -zlecenie, a nie na podstawie umowy o świadczenie usług, kwota 500, 00 zł z paragrafu 4430 została przeniesiona do rozdziału 90002 w związku z opłatami komorniczymi dotyczących postępowań egzekucyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
 
 75412 -  kwota 13.000,00 zł, stanowi wartość doposażenia samochodu specjalnego OSP w Rybnie, który został zakupiony w 2016r.
 
80101,80103,80104,80110,80150,80152 – zmniejszenia   wydatków w rozdziałach nastąpiły na skutek weryfikacji planu na 2018r. Zmniejszono wydatki na płacach, gdyż w roku 2018 nie wystąpią dodatki wyrównawcze dla nauczycieli za 2017 r. Ponadto przeniesiono plan wydatków z rozdziału 80104 - Przedszkola do rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne, ze względu na to, iż w niepublicznych szkołach w Choszczewie i Kozłowie od 1 stycznia 2018r. funkcjonują takie oddziały.
 
85401- zmniejszenia   wydatków w rozdziałach nastąpiły na skutek weryfikacji planu na 2018 r. Zmniejszono wydatki na płacach, gdyż w roku 2018 nie wystąpią dodatki wyrównawcze dla nauczycieli za 2017 r.
 
90002 - zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł, jest konieczne, aby zapewnić plan finansowy wydatków na usługi związane z zagospodarowaniem odpadów w 2018 r., gdyż wydatki w 2018 r. zwiększone będą o kwotę faktury za 2017 r. zapłaconej zgodnie z terminem wymagalności w styczniu 2018r, wprowadzenie kwoty 500,00 w paragrafie 4430 jest związane z opłatami komorniczymi dotyczących postępowań egzekucyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
 
92678 - zwiększenie   planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, nastąpiło na skutek planowanego
            udzielenia pomocy finansowej gminie Gąsawa w województwie kujawsko-pomorskim,
            która ucierpiała w wyniku nawałnic w  2017r.   Pomoc przekazana zostanie na   remont
            budynku  szatniowo - sanitarnego  na  Stadionie Gminnym Gąsawie.
 
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-01-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-02-02 14:00:00
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 14:04:31
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:36:08
Artykuł był wyświetlony: 259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu