w sprawie uchwalenia budżetu gminy... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/222/2017

Szczegóły informacji

XXXIV/222/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-22

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2018 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art.217, art.218, art.219 ust.1 i 2, art. 222, art. 231 ust 2, art. 235, art. 236 ust 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 20.570.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości                          19.608.220,00 zł,   
           dochody majątkowe w wysokości                          961.780,00 zł.
 
§ 2
 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  z tego: wydatki bieżące w wysokości                       19.383.476,00 zł,
               wydatki majątkowe w wysokości                   1.736.524,00 zł.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 1.736.524,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 675.624,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
 
§ 3
 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 550.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 1. kredytów w kwocie 550.000,00 zł.
§ 4
 1. Przychody budżetu w wysokości 900.000,00 zł, rozchody w wysokości 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych  zaciąganych na:
 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  –       500.000,00 zł;
 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie    -      550.000,00 zł;
 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
             emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
             kredytów i pożyczek                                                    -      350.000,00 zł.        
 
§ 6
 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2017r. poz.519  ze zm.):
 1. dochody w wysokości    50.000,00 zł,
 2. wydatki w wysokości     50.000,00 zł.
§ 8
1. Ustala  się   dochody  z  tytułu  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi w wysokości 640.900,00 zł,
2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z póżn. zm.) w wysokości  640.900,00 zł.
 
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
 
§ 10
 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 190.000,00 zł;  wydatki – 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11
 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2018 w wysokości 0,00 zł.
 2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2018 w wysokości 0,00 zł.
§ 12
1.  Rezerwa ogólna wynosi 25.000,00 zł.
2.  Rezerwa celowa wynosi:
- 65.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 20.000,00 zł na dofinansowanie 20% udziału własnego na stypendia dla uczniów.
 
§ 13
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta:
  1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 1. dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z  wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
  4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych Bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
Objaśnienia do budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r.
 
Podstawą opracowania zadań rzeczowych i finansowych Gminy na 2018 r. jest przewidywane wykonanie budżetu za rok 2017 oraz przewidywane na rok 2018 dochody, wynikające z informacji Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.
Dochody i wydatki Gminy skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017, z uwzględnieniem prognozy wzrostu w roku 2018.
Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminom przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK-I. 3110.23.2017 r. z dnia  20-10-2017. Wielkość subwencji i wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o ustalenia Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.
 
 1. DOCHODY BUDŻETOWE
 
W projekcie budżetu przyjęto dochody w łącznej wysokości 20.570.000,00 zł, z tego:
                          
dochody bieżące:                                                              19.608.220,00 zł,
dochody majątkowe:                                                              961.780,00 zł.
                                                                                               
 1. Dochody własne                                                                          5.188.649,00 zł
 
w tym :
 
podatek od nieruchomości                            
2.360.000,00 zł,
podatek rolny                                                  
846.000,00 zł,
podatek leśny                                                
210.000,00 zł,
podatek od środków transportowych               
20.000,00 zł,
podatek od czynności cywilno-prawnych      
131.200,00 zł,
podatek od spadków i darowizn
15.000,00 zł,
podatek z karty podatkowej                           
3.000,00 zł,
wpływy z opłaty miejscowej                          
35.000,00 zł,
wpływy z opłaty skarbowej                            
30.000,00 zł,
wpływy z opłat za kanalizację                      
10.000,00 zł,
wpływy z opłat za wodociągi
20.000,00 zł,
wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 
10.000,00 zł,
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego     
380.000,00 zł,
wpływy z usług                                 
34.000,00 zł,
wpływy z najmu i dzierżawy
77.000,00 zł,
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1.000,00 zł,
wpływy z użytkowania wieczystego              
3.000,00 zł,
wpływy od zezwoleń ze sprzedaży alkoholu 
65.000,00 zł,
wpływy z odsetek                             
                               27.500,00 zł,
wpływy z różnych  opłat                                
37.069,00 zł,
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień
11.220,00 zł,
wpływy z tytułu kar i odszkodowań
50.000,00 zł
wpływy z różnych dochodów                         
10.000,00 zł,
wpływy z usług opiekuńczych                    
61.200,00 zł,
Wpływy z opłat za dane osobowe
10,00 zł,
wpływy z zaliczek alimentacyjnych         
6.000,00 zł,
otrzymane spadki, zapisy i darowizny           
30.000,00 zł,
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem          
             8.000,00 zł,
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie
ze środowiska                                          
50.000,00 zł,
wpływy z opłat za wywóz nieczystości  od mieszkańców Gminy                               
640.900,00 zł,
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych              
6.550,00 zł.  
    
 1. Udziały w podatkach                                                                            1.972.052,00 zł,
 
      w tym :     podatku od osób fizycznych                                                 1.957.052,00 zł,         
podatku od osób prawnych                                                        15.000,00 zł.
 
3. Dotacje i subwencje                                                                                13.409.299,00 zł
 
    w tym:      
dotacje  Urzędy Wojewódzkie                     
         20.545,00 zł,
dotacje na uzupełnienie spisu z listy wyborców
 
959,00 zł,
dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z  ubezpieczenia społecznego                
2.337.659,00 zł,
dotacje na świadczenia wychowawcze           
3.502.472,00 zł,
dotacje na składki na ubezp. zdrowotne      
         41.285,00 zł,
dotacje na zasiłki i pomoc w naturze            
        212.451,00 zł,
dotacje do Ośrodków Pomocy Społecznej   
          84.276,00 zł,
dotacje na zasiłki stałe                     
137.784,00 zł,
dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                      
150.385,00 zł,
część oświatowa subwencji ogólnej       
4.126.426,00 zł,
część wyrównawcza subwencji ogólnej         
               2.206.078,00 zł,
część równoważąca subwencji ogólnej           
3.199,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z gminy nazadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między  j.s.t.- nauka religii ewangelickiej                             
5.000,00 zł,
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez j.s.t.       
 
 
 
 
 
380.780,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.       
200.000,00 zł.
 
Zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr  1.
                                             
 
 1. WYDATKI BUDŻETOWE
 
Wydatki w projekcie budżetu przyjęto na kwotę 21.120.000,00 zł, z tego:
 
Z ogólnej sumy wydatków przypada na:          
1. wydatki bieżące                                                                 19.383.476,00 zł,
2. wydatki majątkowe                                                                         1.736.524,00 zł,
w tym: wydatki na inwestycje wg załącznika nr 3                  1.736.524,00 zł.
 
Z wydatków ogólnych przeznaczono na:
 
Rolnictwo i Łowiectwo - Dział 010
 
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 190.000,00 zł.
 
 Kwota 65.000,00 zł, stanowi wydatki bieżące. W ramach tej kwoty będą finansowane wydatki na polepszenie estetyki wsi w kwocie 33.000,00 zł, opłata składki na izby rolnicze w kwocie 20.000,00 zł, a kwota 12.000,00 zł przeznaczona jest na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację Kozłowo-Rozogi. Wydatki w kwocie 125.000,00 zł, stanowią plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie i wodociągu w Borowskim Lesie oraz przyłącze wodociągowe do tzw. „Małego Amfiteatru” w Sorkwitach.
 
Transport i łączność- Dział 600
 
            W projekcie budżetu  w dziale tym przyjęto kwotę 840.100,00 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 240.100,00 zł, na remonty bieżące dróg  oraz ich zimowe utrzymanie. Kwota 600.000,00 zł, stanowi  inwestycyjne, które  przeznaczone są na modernizację dróg w miejscowościach Zyndaki (droga do Szkoły Podstawowej), Warpuny - dokumentacja modernizacji ul. Ogrodowej  oraz na zagospodarowanie części nabrzeża jeziora Lampackiego w Sorkwitach-  inwestycja ta  wykonana będzie przy współfinansowaniu ze środków UE w kwocie 284.081,00 zł, szczegółowe rozliczenie finansowania zadań inwestycyjnych przedstawiają załączniki 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.
 
Gospodarka Mieszkaniowa - Dział 700
 
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 219.700,00 zł.
Na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży oraz jego utrzymaniem w należytym stanie technicznym przeznaczono w ramach  wydatków bieżących kwotę 138.000,00 zł, a wydatki bieżące w kwocie 26.400,00 zł, stanowią wartość planowanych zakupów drobnego sprzętu dla sołectw. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 55.300,00 zł, są to wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3.
 
Działalność usługowa –Dział 710
 
            W projekcie, w tym dziale ujęto kwotę 148.000,00 zł. Na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Sorkwity przeznaczono kwotę 90.000 zł,  a wydatki bieżące  w kwocie 52.000,00 zł, stanowią wartość usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych Gminy Sorkwity, kwota 6.000,00zł stanowi wydatek inwestycyjny na zakup gruntu pod cmentarz w Rybnie.
 
Administracja Publiczna - Dział 750
 
W projekcie budżetu gminy przyjęto kwotę 2.716.798,95 zł.
Na koszty Urzędu Gminy przeznaczono kwotę:                             2.086.192,16 zł,
w tym na zadania  zlecone gminom                                                    67.830,00 zł,
z tego z dotacji                                                                                     20.545,00 zł,
Z ogólnych kosztów przypada na:
            płace i pochodne płac                                                         1.399.830,00 zł, 
            zakup materiałów, energii, usług                                           432.407,66 zł,
            pozostałe koszty                                                                    253.954,50 zł, 
       
 
W wydatkach na wynagrodzenia  i pochodnych przewidziano koszty  zatrudnienia dwóch  osób w ramach prac interwencyjnych.
Na wydatki  działalności  Rady Gminy przeznaczono kwotę 187.000,00 zł. W kosztach tych przewidywane są wypłaty diet w kwocie 178.000,00 zł oraz zakup drobnych materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy łącznie na kwotę 9.000,00 zł.
W dziale tym zaplanowano również wydatki na wspólną obsługę jst - Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach.
Na koszty ZOS przeznaczono kwotę:                                                435.606,79 zł
Z ogólnych kosztów przypada na:
            płace i pochodne płac                                                           388.650,00 zł
            zakup materiałów, energii, usług                                              35.750,00 zł
            pozostałe koszty                                                                    11.206,79 zł.
Kwotę 8.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z promocją Gminy Sorkwity.
 
Urzędy Naczelnych Organów Władzy – Dział 751
 
W projekcie budżetu przyjęto na wydatki związane z bieżącą korektą spisów wyborców kwotę 959,00 zł.
 
Bezpieczeństwo Publiczne – Dział 754
 
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 164.650,00 zł.
Kwotę 159.650,00 zł przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwitach, Warpunach, Rybnie i Gizewie. Wydatki bieżące na utrzymanie OSP wynoszą 139.650,00zł a kwota 20.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3.  W wydatkach bieżących uwzględniono koszty związane z zakupem sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej. Kwota 5.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
 
Obsługa długu publicznego - Dział 757
 
Na obsługę długu publicznego przeznaczono kwotę 350.000,00 zł. Kwota powyższa przeznaczona jest na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
 
Różne Rozliczenia – Dział 758
 
W projekcie budżetu na rezerwy ogólne przyjęto kwotę 110.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 25.000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 65.000,00 zł i rezerwa celowa na dofinansowanie stypendiów dla uczniów w kwocie 20.000,00 zł.
 
Oświata i wychowanie – Dział 801
 
W projekcie budżetu przyjęto kwotę 6.633.553,03 zł.
Na wydatki Szkół Podstawowych przeznaczono łącznie kwotę 4.313.298,91 zł, z czego na utrzymanie szkół w Sorkwitach i Warpunach przeznaczono kwotę 3.260.298,91 zł, kwota 3.000,00 zł stanowi dotację na naukę religii prawosławnej, a kwota 1.050.000,00 zł, stanowi dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczne szkoły w Kozłowie i Choszczewie. Kwota 705.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne na Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2 oraz na budowę podjazdu do Szkoły Podstawowej w Sorkwitach.
Z  kwoty tej  przeznacza się na:
            płace i pochodne płac                                                            2.126.900,00
            zakup materiałów, energii, usług                                                235.900,00  
pozostałe wydatki                                                                    189.798,91
dotacje celowe przekaz. gminom na zadania realizowane
na podstawie porozum. między j. s. t.                                          3.000,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty                                                    1.050.000,00   
wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3                                              705.000,00   
         
Na finansowanie oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 52.642,00 zł, jest to dotacja dla dwóch szkół niepublicznych w Choszczewie i Kozłowie, które prowadzą takie oddziały.
Na wydatki dla Niepublicznych Przedszkoli przeznacza się kwotę 655.100,00 zł, z czego kwota 627.100,00 zł stanowi dotację dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Sorkwity, natomiast kwota 28.000,00 zł jest przeznaczona na opłaty za dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sorkwity uczęszczające do przedszkoli w gminach sąsiednich.
 
Na utrzymanie klas gimnazjalnych przeznacza się  556.332,35zł.
z tego:
            płace i pochodne płac                                                                 426.690,00
            zakup materiałów, energii, usług                                                    86,600,00
            pozostałe wydatki                                                                        43.042,35
Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum przeznacza się kwotę: 235.000,00 zł, są to w całości wydatki na zakup usług dowożenia uczniów do szkół.
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się kwotę  20.297,16 zł.
Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznacza się kwotę 236.118,30 zł, z tego:
        płace i pochodne płac                                                                     195.540,00
        zakup materiałów, energii, usług                                                        31.850,00 
        pozostałe wydatki                                                                              8.728,30
   
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 391.852,61 zł, z tego:
        płace i pochodne płac                                                                    355.640,00
        zakup materiałów, energii, usług                                                       4.400,00     
        pozostałe wydatki                                                                           31.812,61
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum  przeznacza się kwotę 123.027,64 zł, z tego:
        płace i pochodne płac                                                                    107.170,00
        zakup materiałów, energii, usług                                                          100,00     
        pozostałe wydatki                                                                           15.757,64
Na pozostałą działalność przeznacza się kwotę 49.884,06 zł, kwota 49.184,06,00 zł przeznaczona jest na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, a kwota 200,00zł stanowi wartość wynagrodzeń bezosobowych. Wydatki w kwocie 500,00 zł stanowią wartość projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pn. ”Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Program jest realizowany w Zespole Szkół Zyndaki 2. 
 
Ochrona Zdrowia – Dział 851
 
Na wydatki w tym dziale przeznacza się kwotę 65.000,00 zł.
Środki te będą przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii dla mieszkańców Gminy. W dziale tym to planowana dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 3.000,00 zł, które w ramach przeprowadzonego konkursu zajmą się  organizacją imprez propagujących trzeźwość wśród  mieszkańców Gminy Sorkwity.
 
Pomoc Społeczna – Dział 852
 
               Na wydatki w opiece społecznej przeznacza się kwotę 1.879.555,00 zł.
Z kwoty tej przeznacza się:
 - na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
   Gminy w Domach Pomocy Społecznej                                                     247.500,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                       41.285,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze                                                                     292.362,00 zł,              
- na dodatki mieszkaniowe                                                                           30.000,00 zł,
- na zasiłki stałe                                                                                        137.784,00 zł,
- na utrzymanie GOPS                                                                               542.221,00 zł,
- na usługi opiekuńcze                                                                               337.818,00 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania                                                               226.485,00 zł,
- na pozostała działalność                                                                             24.100,00 zł.
 
Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Dział 854
 
W projekcie budżetu w tym dziale przeznaczono kwotę 184.288,02 zł. Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 165.488,02 zł,  natomiast kwota 18.800 zł przeznaczona jest na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
 
Rodzina – Dział 855
 
            Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę   5.943.772,00 zł.
Z kwoty tej przeznacza się:
  - na świadczenia wychowawcze                                                      3.502.472,00 zł,
  - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
    emerytalno-rentowe  z ubezpiecz.społecz.                                     2.346.659,00 zł,
  -  na dotację dla dziecka z gminy Sorkwity uczęszczającego
   do żłobka na terenie Miasta Mrągowa                                                 10.000,00 zł,
  - na wspieranie rodziny                                                                        49.121,00 zł,
  -na rodziny zastępcze                                                                         35.520,00 zł.
 
Gospodarka Komunalna – Dział 900
 
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 1.019.000,00 zł. Z kwoty tej na wydatki  inwestycyjne przeznacza się 30.600,00 zł. zgodnie z zał. nr 3 do projektu budżetu.  Pozostała kwota tj. 988.400,00 zł, przeznaczona jest na oświetlenie ulic wiejskich, utrzymanie zieleni w gminie, konserwację oświetlenia ulicznego, wywóz odpadów komunalnych, w tym także odpadów od mieszkańców Gminy Sorkwity wg systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a także na utrzymanie psów w schronisku w Bagienicach, pochodzących z terenu Gminy Sorkwity.
 
 
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Dział 921
 
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę  614.624,00 zł.
Kwota przeznaczona jest  na  wydatki związane z funkcjonowaniem  bibliotek wiejskich w miejscowościach Sorkwity,  Zyndaki i Rybno w wysokości  110.000 zł, na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich przewiduje się wydatkować kwotę 310.000 zł. Kwota 194.624,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne wg. zał. nr 3 i 4  do projektu uchwały budżetowej.
 
 
Kultura Fizyczna i Sport – Dział 926
 
Na wydatki związane z działalnością sportową przeznacza się kwotę 40.000,00 zł, jest to planowana dotacja dla stowarzyszeń, które w ramach przeprowadzonego konkursu zajmą się  organizacją imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Sorkwity.
 
Dochody własne
Plan dochodów własnych przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu. Na dochody własne składają się głównie wpłaty za odpłatność za wyżywienie w szkołach, a na wydatki odpłatność za wyżywienie.
 
Projekt budżetu gminy na 2018 r. zamyka się deficytem w wysokości 550.000,00 zł, który zostanie pokryty w całości z kredytu.
            Gmina planuje przychody w kwocie 900.000,00 zł pochodzące z kredytu, który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w kwocie 550.000,00 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 350.000,00 zł. zgodnie z zał. nr 7.
Gmina posiada 303 udziały o wartości 151.500,00 zł (303 x 500) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie oraz 500 udziałów o wartości 50.000,00 zł (500x100) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Warpunach. ZGK Sp. z.o.o. powstała w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w 2014 r. Gmina jest posiadaczem udziałów spółki w 100%.
 
 
Sorkwity, dnia 22 grudnia 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-12-29 15:59:44
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-12-29 16:08:46
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:37:59
Artykuł był wyświetlony: 326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu