ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIII/219/2017

Szczegóły informacji

XXXIII/219/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Data podjęcia/podpisania: 2017-11-24

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn.zm.) Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:

Treść:

§ 1.
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1m2 powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł od 1m2 powierzchni, z tego:
a) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te cele, a nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,48 zł od 1m2 powierzchni,
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,53 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,07 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,85 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, z tego:
a) przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 7,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
3. od budowli ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2% ich wartości, w tym:
1) od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1% od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2016 r., poz. 4414)

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Pichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2017-11-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 17:28:09
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 17:28:13
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:47:36
Artykuł był wyświetlony: 457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu