w sprawie: Projektu budżetu Gminy... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 79/2017

Szczegóły informacji

79/2017

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie Gminy.

Data podjęcia/podpisania: 2017-11-14

Tytuł aktu:

w sprawie: Projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 póź. zm.), w związku z art.238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2016 r., poz.1870 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1
        Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Sorkwity  na 2018 r., jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 9 niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.
 
§ 2
Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć do dnia 15 listopada 2017 r.:
 
1)   Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
2)   Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 r.
 
§ 3
      Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie Gminy.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
„PROJEKT”
Uchwała Nr ...............
Rady Gminy ..................
z dnia ...............
               w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Sorkwity na 2018 r.                  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 216 ,art.217, art.218, art.219 ust.1 i 2, art. 222, art. 231 ust 2, art. 235, art. 236 ust 1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm),
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 20.570.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości                          19.608.220,00 zł,       
           dochody majątkowe w wysokości                          961.780,00 zł.
 
§ 2
 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  z tego: wydatki bieżące w wysokości             19.383.476,00 zł,
            wydatki majątkowe w wysokości          1.736.524,00 zł.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 1.736.524,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 675.624,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
        - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
 
§ 3
 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 550.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 1. kredytów w kwocie 550.000,00 zł.
§ 4
 1. Przychody budżetu w wysokości 900.000,00 zł, rozchody w wysokości 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych  zaciąganych na:
 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  –       500.000,00 zł;
 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie    -      550.000,00 zł;
 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
             emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
             kredytów i pożyczek                                                    -      350.000,00 zł.        
 
§ 6
 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2017 r. poz.519  ze zm.):
 1. dochody w wysokości    50.000,00 zł,
 2. wydatki w wysokości     50.000,00 zł.
§ 8
1. Ustala  się   dochody  z  tytułu  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi w wysokości 640.900,00 zł,
2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r.poz. 250 z póżn. zm.) w wysokości  640.900,00 zł.
 
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
 
§ 10
 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 190.000,00 zł;  wydatki – 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11
 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2018 w wysokości 0,00 zł.
 2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2018 w wysokości 0,00 zł.
§ 12
1.  Rezerwa ogólna wynosi 25.000,00 zł.
2.  Rezerwa celowa wynosi:
- 65.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 20.000,00 zł na dofinansowanie 20% udziału własnego na stypendia dla uczniów.
 
§ 13
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta:
1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 1. dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
  4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych Bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
    § 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
 
   § 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
               
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Nowotka Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Łuciuk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 08:54:44
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 13:14:51
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:45:46
Artykuł był wyświetlony: 431 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu