Uchwalenie budżetu gminy Sorkwity na... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXV/129/2009

Szczegóły informacji

XXV/129/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XXV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-02-27

Data podjęcia/podpisania: 2009-02-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-01-01

Tytuł aktu:

Uchwalenie budżetu gminy Sorkwity na 2009 r.

Zmieniony przez:

XXVI/132/2009, XXIX/150/2009, XXX/155/2009, XXXII/159/2009, XXXI/157/2009, XXXIII/166/2009

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Treść:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 11 705 170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 10 450 000,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1255 170,00 zł.

§ 2

1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 005 170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 10 688 075,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2 317 095,00 zł

2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009‑2011, zgodnie z załącznikiem nr 3

3.Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 1 824 411,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 3a .

4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 643 516,00 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 4.

§ 3

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 300 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)zaciąganych kredytów w kwocie - 1 300 000,00 zł,

2.Przychody budżetu w wysokości 2 262 380,00 zł, rozchody w wysokości 962 380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości - 10 000,00 zł,

2)celową w wysokości - 1 000,00 zł,
z przeznaczeniem na
a)zarządzanie kryzysowe - 1 000,00 zł,

§ 5
1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6
1.Ustala się dochody w kwocie 79 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7
1.Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
1)zakładów budżetowych: przychody – 1 406 272,00zł, wydatki – 1 417 572,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2.Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 156 300,00 zł; wydatki – 156 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8
1.Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach :

1) z tytułu dopłaty do produkcji wody - 24.000,00 zł;
2) z tytułu zakupu wody w ZWiK Mrągowo - 10.000,00 zł.,
2) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków - 29.600,00 zł,
3) z tytułu remontu dróg gminnych - 141.910,00 zł,
4) z tytułu utrzymania zimowego dróg gminnych - 37.245,00 zł,
5) z tytułu dopłat do wywozu nieczystości - 15.145,00 zł,
6) z tytułu wykaszania komunalnych terenów zielonych - 2.100,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

3.Dotacje podmiotowe dla:
1)gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 216 000,00 zł,
2)działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo‑wychowawczych w wysokości - 492 800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

4.Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 32 000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9
1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody - 3 500,00 zł,
2)wydatki - 4 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000,00 zł;
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 300 000,00 zł;
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 962 380,00 zł;

§ 11
Upoważnia się Wójta do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
2)zaciągania zobowiązań:
a)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010- roku,
c)organ wykonawczy może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych gminy i termin zapłaty upływa w 2010- roku,
d)dokonywania zmian w planie wydatków : wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12
1.Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 100 000,00 zł.

§ 13
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.

§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko‑Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Jerzy Kopaniec

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Łuciuk Data wytworzenia informacji: 2009-03-12 08:28:37
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Łuciuk Data wprowadzenia do BIP 2009-03-12 08:28:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Kopaniec Data udostępnienia informacji: 2009-03-12 08:29:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Kopaniec Data ostatniej zmiany: 2009-11-25 15:44:04
Artykuł był wyświetlony: 2225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu