w sprawie uchwalenia budżetu gminy... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/156/2016

Szczegóły informacji

XXIII/156/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2016-12-21

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2017 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215, art. 216, art.217, art.218, art.219 ust.1 i 2, art. 222, art.231 ust 2, art. 235, art. 236 ust 1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 20.936.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 19.477.267,00zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.458.983,00zł.
 
§ 2.
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 18.525.370,00zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.654.630,00zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.487.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 976.397,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
 
§ 3.
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.243.750,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) kredytów w kwocie 1.243.750,00 zł.
 
§ 4.
1. Przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł, rozchody w wysokości 256.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 5.
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł;
2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.243.750,00 zł;
3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - 256.250,00 zł.
 
§ 6.
1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 7.
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.):
1) dochody w wysokości 110.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 110.000,00 zł.
 
§ 8.
1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 586.200,00 zł,
2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.poz. 250 z póżn.zm.) w wysokości 586.200,00 zł.
 
§ 9.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
 
§ 10.
1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 207.000,00 zł; wydatki – 207.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 11.
1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2017 w wysokości 0,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2017 w wysokości 0,00 zł.
 
§ 12.
1. Rezerwa ogólna wynosi 23.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi:
- 64.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 5.000,00 zł na dofinansowanie 20% udziału własnego na stypendia dla uczniów.
 
§ 13.
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta:
1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych Bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 14.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Plichta Data wytworzenia informacji: 2016-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Bakuła Data wprowadzenia do BIP 2016-12-29 17:38:39
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-12-29 17:39:47
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-12-29 17:39:47
Artykuł był wyświetlony: 1054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu